TJÄNSTER

Naturinventeringar

Essnature har över 15 års erfarenhet av naturinventeringar, både artspecifika inventeringar samt allmänna inventeringar som grund för markplanering i kommuner och städer. Jag har gjort långt över 100 mindre och större inventeringar över hela Finland. Även privata markägare och företag anlitar essnature när de vill ändra eller uppgöra strand- och detaljplaner samt vid olika typer av byggnadsprojekt, Naturabedömningar och miljökonsekvensbedömningar (MKB). En allmän naturinventering omfattar oftast en inventering av växtlighet, naturtyper och flygekorre. Vid detaljplanering krävs därtill ofta en inventering av fåglar och fladdermöss samt ifall det finns vattendrag i området även utter och åkergroda. Jag kan utföra alla dessa typer av inventeringar med stor erfarenhet. Det lönar sig att ta kontakt i god tid innan planeringen inleds eftersom de flesta typer av naturinventeringar endast kan utföras under en mycket begränsad tid under året. Jag har speciellt stor erfarenhet när det gäller växt-, naturtyps – och fågelinventeringar samt inventering av flygekorre. Jag har också stor erfarenhet av att lösa problematiska situationer när det gäller skyddet av flygekorre.

Min timdebitering är 45 euro (+moms 24%), vid större projekt alltid enligt offert. En lista över referenser kan fås på begäran.

ph_naturinventering

Nedan kan du se vilka tider på året de olika
naturinventeringarna kan utföras

Växter 1.6-30.8
Naturtyp 1.5-30.9 (Hela året)
Fladdermöss 1.5-15.9
Flygekorre 1.4-31.5 (Hela året)
Fåglar 15.5-15.6
Utter 1.1-10.3
Åkergroda 20.4-15.5